ارتباط اسناد راهبردی با توصیه های بیانیه گام دوم

توصیه های بیانیه گام دوم ارزشهای بنیادین اهداف کلان سیاستهای عمومی
علم و پژوهش تداوم رشد پر شتاب علمی در زمینه های مهم    
اخلاق و معنویت ارزشهای معنوی مانند اخلاص، ایثار و توکل
اخلاق مانند خیرخواهی، گذشت، کمک به دیگران، راستگویی، شجاعت و تواضع  
اقتصاد رعایت سیاستهای اقتصاد مقاومتی  
عدالت و مبارزه با فساد طهارت اقتصادی مقامات      
ایجاد دستگاه کارآمد مبارزه با فساد و قاطعیت در مبارزه با فساد و پیشگیری از نطفه فساد  
واگذاری کارها به جوانان مؤمن انقلابی  
استقلال و آزادی حراست از استقلال و آزادی    
عزت ملی، روابط خارجی و مرزبندی با دشمن شجاعت و حکمت مدیران جهادی    
عقب نشینی نکردن از ارزش های انقلابی و ملی
نهراسیدن از تهدیدهای پوچ دشمنان و دولت های اروپایی      
سبک زندگی مقابله با ترویج زندگی غربی با جهاد همه جانبه و هوشمند