تعریف واژ‌گان

واژه تعريف
اثربخشی ميزان همسو بودن فعاليتها، توليدات، خدمات و نتايج آنها با هدفهاي تعيين شده
اثربخشي زيارت ميزان تحقق آثار و نتايج عاليه زيارت در حوزه هاي فردي، اجتماعي، حاکميتي و تمدني
اثرگذاري فرهنگي ايجاد تغييرات يا حصول نتايج مطلوب از فعاليتهاي هدفمند فرهنگي
اجراي کامل نيات واقفان اجرا و تحقق مفاد وقفنامه يا نزديکترين امر امکانپذير به مفاد وقفنامه با توجه به شرايط
ارزشهاي بنيادين معيارهاي هدايت کننده رفتارها و قضاوتهاي فردي و سازماني در موقعيتهاي مختلف که وفاداري به آنها مورد انتظار است.
استمرار ارتباط حفظ ارتباط و تعامل در طول زمان با مخاطبان با هدف ارائه خدمت و تاثيرگذاري و تعامل فکري، فرهنگي و معنوي به طور مستمر
اصل موضوعه نگرش مبنا و چاره جويي براي مسأله تشخيص داده شده
اعتلاي کلمه توحيد اشاره به حديث سلسله الذهب دارد که به روايت حضرت رضا عليهالسلام از آباي گراميشان از قول خداوند عزوجل: کلمه توحيد، تنها دژ امن خداوند براي انسانها، و امامت يکي از شروط آن است. همه دستورات و آموزه هاي اسلامي در چارچوب و ابعاد توحيد (ذاني، صفاتي، عبادي، افعالي و...) و شروط آن است و تحقق آنها، همان اعتلاي کلمه توحيد در عمل فردي و عينيت جامعه است.
اعتماد عمومي اطمينان از دريافت نتايج مثبت براي انتظارت و مطالبات عمومي
اقتصاد تخصيص اثربخش و بهينه منابع و امکانات محدود به خواسته هاي نامحدود
اقتصاد ِ مبتني بر وقف و نذر مديريت اثربخش و کاراي سرمايه ها، داراييها و منابع ناشي از وقف براي کسب سود در جهت نيات واقفان و اهداف عاليه دستگاه قدسي رضوي با اولويت منافع عمومي در چارچوب اخلاق حرفه اي
اقتصاد فرهنگ تضمين کارايي فعاليتهاي فرهنگي (اعم از توليد محصول يا خدمت) ازطريق توجه به ميزان مخاطب پذيري و پايدارسازي اين فعاليتها و تامين منابع مالي موردنياز از محل منابع حاصل از تقاضا
الگوسازي طراحي، اجرا و تبيين کيفتي از فعاليت است که در زمينه مرتبط به خود جزء بهترينها(Best Practice) تلقي شود و ازطريق انتقال دانش و تجربه به ديگران قابليت ترويج داشته باشد و در نهايت ازطريق تکرار در جامعه به جريانسازي منجر شود.
الگويِ پيشرو نوآوري و بروزرساني مستمر در الگوها و حفظ جايگاه و مرجعيت تخصصي در زمينه علمي و تخصصي مرتبط
الهام بخش سرآمدي در کيفيت و گستردگي و اثربخشي فعاليتها و بهره گيري نهادهاي مشابه از الگوهاي مديريتي و عملکردي آستان قدس رضوي
امامت امامت يعني رياست و سرپرستي عمومي در امور دين و دنيا در مقام جانشيني پيامبر خاتم صلي الله عليه و آله و سلم که جنبه هاي ظاهري و باطني و تکويني و تشريعي و سياسي و اجتماعي و... را دربرميگيرد و امتداد آن در زمان غيبت، با فقهاي عادل و عالم به زمان است.
انسجام بخشي عبارت است از برقراري هماهنگي و همسويي ميان اجزاء مختلف بهنحوي که اين اجزا بهمثابه يک پيکره واحد در جهت هدف رفتار و حرکت کند.
اولويتهاي فرهنگي عبارت است از فعاليتهاي فرهنگي برگزيده و مهم با توجه به محور موضوع، مخاطب، محتوا يا قالب اجرا.
آموزه هاي رضوي به همه آموخته هاي برگرفته از سنت و سيری رضوی اطلاق ميشود که با توجه به محتوا و کارکردهاي آن به سه دسته (اعتقادات، اخلاقيات و احکام) تقسيم ميشود.
برنامه هاي مستمر برنامه هاي که به طور مستمر و با تناوب زماني کوتاه اجرا مي گردند
برونسپاري عبارت است از واگذاري انجام امور و وظايف غيرحاکميتي بهاشخاص يا مجموعه هاي صاحب صلاحيت خارج سازمان.
بقاع متبرکه بقعه، زميني است که بدليل وجود مشاهد و مقابر ائمه و بزرگان دين از زمينهاي ديگر ممتاز باشد.
برنامه هاي بلندمدت برنامه ريزيهايي که در افق بيش از پنج سال و يا در قالب دو يا چند برنامه ميانمدت تحقق مييابند.
بهرهوري بهرهوري مشتمل بر اثربخشي و کارايي است. اثربخشي تعيين اهداف درست و رسيدن به آنهاست. کارايي رسيدن به هدف با منابع کمتر و سرعت بيشتر است.
بيشترين ذخاير مراد از ذخائر ميراث فرهنگي هنري و داراييهاي ارزشمند اعم از مادي و معنوي است که در طي زمان پديد آمده و گردآوري شده است. اين ذخائر شامل کتابهاي نفيس و اشياء موزهاي و نيز دانشها، معارف، هنرها و فناوريهايي است که به نوبه خود ظرفيت پديدآوردن محصولات و ارائه خدمات فرهنگي هنري را داراست.
پشتيبان و الهام بخش شيعيان و محبان اهلبيت پشتيباني يعني تقويت و الهام بخشي يعني پيشرو بودن. پشتيباني عام مد نظر نيست آستان قدس رضوي در حوزه پيوند امامت و توحيد مسئوليت دارد و جنس پشتيباني و الهام بخشي آن غالبا از جنس پشتيباني علمي و فرهنگي است.
پيوست فرهنگي اجتماعي تدوين سياست ها و راهکارهايي براي کاهش آثار و پيامدهاي آسيب زاي فرهنگي و اجتماعي اجراي طرح هاي بزرگ و کلان، تقويت آثار و پيامدهاي مثبت آن، استفاده بهينه از فرصت هاي فرهنگي که اجراي اين طرح ها ايجاد مي کنند، و چگونگي مديريت چالش ها، تهديدها و موانعي که اين طرح ها در طول اجراء براي فرهنگ و ارزش هاي فرهنگي ايجاد مي کنند.
تبيين ارائه حضوري يا غيرحضوري مجموعه اي از اطلاعات و مفاهيم که توصيف کننده حقيقت و نيز علل، بافت يا زمينه مفهومي و پيامدهاي آن حقيقت است.
تحکيم عهد امت با امام در تعاليم اهل بيت عليهم السلام، تحکيم عهد امت با امام خود، مهرورزي و خيرخواهي، وفاي عاطفي، تسليم نظري و اطاعت عملي است و ديدار و زيارت امامان (اگرچه درگذشته)، لازمه تماميت وفاي عهد با امام است
ترويج واجد خصلتي است که هم جهت محتوا را در بر مي گيرد هم جهت توزيع را . ترويج، هم شامل تبيين است هم توزيع انديشه. يعني فعاليت هاي ترويجي، هم تبيين دارد هم توزيع دارد . بخلاف مفهوم تبليغ که فقط ناظر به توزيع است.
تسهيل زيارت عبارت است از رفع موانع يا ارائه خدماتي که فرآيند زيارت را براي زائر به شکلي آسان تر کند.
تسهيلگري افزايش دسترسي پذيري و کاستن از محدوديتها و موانع براي انجام عملي يا حصول نتيجه‌
تشکل هاي تخصصي مجموعه هاي غيرانتفاعي هستند که توسط مردم شکل گرفته و با مشارکت و همکاري متخصصان در زمينه هاي تخصصي و عام المنفعه فعاليت مي کنند.
تشکل هاي مردمي مجموعه هاي غيرانتفاعي هستند که توسط مردم شکل گرفته و با مشارکت و همکاري مردم در زمينه هاي عمومي و عام المنفعه فعاليت مي کنند.
تصدي گري تصدي گري،عبارت است از انجام امور و وظايف سازمان به صورت مستقيم توسط کارکنان آن سازمان.
تصوير اجتماعي آستان قدس رضوي تصوير ذهني و نگرش عمومي مخاطبان و مردم به آستان قدس رضوي و فعاليت هاي اجتماعي آن است.
تعارضات ميان واحدي عبارت است از رقابت ميان واحدهاي يک سازمان که اهداف و منافع ناهمسو دارند يا منابع آن ها کمياب است.
تعالي مفهوم تعالي در کنار مفهوم توسعه، به معناي ارتقاء ابعاد و ويژگي هاي معنوي با بالاترين سطح و افزايش اثربخشي است.
تعميق زيارت تقويت و افزايش آثار معنوي و ماندگار زيارت و محدود نشدن آن در دايره مناسک صرف.
تعميق و نهادينه سازي تبديل اثرات سطحي و مقطعي به اثرات عميق و پايدار و ماندگار
توانمندسازي افزايش کارايي و بهبود عملکرد نيروي انساني ازطريق آموزش مهارت، آگاهي بخشي و اطلاع رساني
توجيه اقتصادي توجه به ميزان تقاضا و کشش بازار براي محصولات (کالا و خدمت) و سودآوري با غلبه درآمدها برهزينه ها در ميان مدت و بلندمدت
توسعه توسعه به معناي گسترش حوزه هاي تأثيرگذاري و افزايش شاخص هاي کمي در ابعاد مختلف است.
توسعه و تعالي زيارت اساسي ترين اثر زيارت، تحصيل سنخيت وجودي با اولياي معصوم ازطريق تأسي حقيقي و همه جانبه به آنان است. سنخيت وجودي نتيجه تبدل وجود انسان است که به تدريج حاصل مي شود و ثمره تحولات ظاهري و باطني، قلبي و قالبي در اعمال، خصلتهاي نفساني و باورهاي اعتقادي است.
جانشين پروري شناسايي افراد مستعد و بکارگيري آنها در جايگاه هاي مناسب براي رشد و فعليت بخشيدن به ظرفيت ها و توانايي ها و کسب صلاحيت براي مشاغل مديريتي و تخصصي است.
جريان سازي برقراري پيوند و ايجاد انسجام، توالي و ترتب بين برنامه هاي مختلف و تبديل آنها به يک حرکت و موج عظيم اجتماعي؛ جريان سازي؛ پيش زمينه فرهنگ سازي است.
جهان اسلام مشتمل است بر کشورهاي اسلامي
چابک سازي اصلاح ابعاد و روش فعاليت سازمان به نحوي که باعث تطبيق سريع تر با شرايط جديد و بهبود ارائه ي خدمات مي شود.
چشم انداز دورنما و منظر آينده ي متصور و يا آينده ي آرماني و قابل دسترس است که شرايط و وضعيت مطلوب يک مجموعه را در زماني که راهبردهايي را محقق ساخته و به اهداف خود دست يافته، توصيف مي کند.
حاشيه شهر مشهد مناطق کم برخوردار شهر مشهد که بدليل عقب ماندگي اقتصادي و آسيب هاي اجتماعي نيازمند توجه خاص و ويژه هستند.
حاکميت شرکتي حاكميت شركتي با مكانيزم هاي برون سـازماني (كـه بيشتر شامل قـوانين و مقـررات هسـتند) وهمچنـين مكانيزم هاي درون سازماني كه بيشتر اختياري هستند ،ميتوانند به اعمال مديريت خوب، كـاهش مشـكلات، عدم تقارن اطلاعاتي، تضمين منافع و افزايش اعتماد سـهامداران و در نهايت كاهش سوء مديريت منجر شوند.
حرم مطهر رضوي حرم مطهر رضوي آرامگاه وبارگاه امام علي بن موسي الرضا عليه السلام و نماد قدسيت ناشي از حضور امام معصوم عليه السلام است که مبدل به کانون ترويج سنت و سيره معصومين و معارف اسلامي و رضوي گرديده است.
حقوق موقوفات تملک دارايي هاي وقفي، حراست از موقوفات و غبطه وقف و رسيدگي به دعاوي حقوقي، و نيز حفظ حقوق مالکيت معنوي و دارايي هاي نامشهود ابعاد مختلف حقوق موقوفات را تشکيل مي دهد.
خدمات خدمات شامل هر گونه فعاليت است که براي مخاطب آن ارزش ايجاد مي کند. خدمت عموما حاصل سازوکارهاي علمي، فرهنگي و هنري است و به صورت حضوري و غيرحضوري ارائه مي شود، ناملموس، تمام شدني و غيرقابل تملک است.
خدمتگزاري خدمتي است به دليل ارادت به امام و درچارچوب تعيين شده براي زائران و مجاوران در تمامي مناطق و حوزه ها صورت مي گيرد.
دانش بنيان (محصول، فرهنگ، اقتصاد) به محصولات و شرکت هايي گفته مي شود که دانش و فناوري، جزئي جدايي ناپذير از دارايي اساسي آن ها باشد و به منظور هم افزايي علم و ثروت ، توسعه اقتصاد دانش محور ، تحقق اهداف علمي و اقتصادي ( شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوري ) و تجاري سازي نتايج تحقيق و توسعه ( شامل طراحي و توليد کالا و خدمات ) در حوزه فناوري هاي برتر و با ارزش افزوده قابل توجه شکل مي گيرد.
دستگاه ها مجموعه هاي اداري، سازماني و رسمي بزرگ و کلان نظام جمهوري اسلامي ايران از جمله سه قوه، نهادهاي حاکميتي و انقلابي است.
راهبري مجموعه اي از نظام ها، فرايندها، رويه ها و اصول کاري است که اطمينان لازم از اداره ي امور سازمان در جهت حقوق و منافع ذي نفعان را به دست مي دهد و شيوه هاي مديريت و کنترل را مشخص مي کند.
رقبه به کوچک ترين واحد شمارش املاک موقوفه اطلاق مي شود. هر موقوفه يا مکان مذهبي ممکن است داراي يک يا چند رقبه باشد.
رويکرد توسعه منطقه اي رويکرد جامع نگر به توسعه يک محدوده جغرافيايي که براي رشد تمام ابعاد آن برنامه ريزي مي کند و براي آن منطقه در نهايت يک يا چند مزيت ايجاد مي کند
رويکرد زائرمحوري عبارت است از بسيج همه منابع و امکانات و اولويت دهي در تصميم ها و اقدامات به امر زيارت و نيازهاي زائران.
زائر کسي که به قصد تکريم و تعظيم و انس گرفتن با ائمه، معصومين و .... وارد بارگاه و حرم امام هشتم(عليه السلام) مي شود.
زيارت آمدن نزد کسي به قصد تکريم و تعظيم و انس گرفتن با وي (در اين سند، زيارت امام رضا(ع) )
زيرساخت هاي خدمت محور عبارت است از مراکز و فضاهايي تخصصي آن، خدمات فرهنگي و هنري و... ارائه مي شود.
ساختار مالکيتي و مديريتي مهمتـرين ويژگـي شـركتهـاي سـهامي تفكيـك مالكيت از مديريت آنهاسـت. ساختار مالكيت به چهار طبقه مالكيت نهادي، شركتي، مديريتي و خارجي طبقه بندي شده است. مالک، صاحب شرکت و مدير، عامل تمشيت امور شرکت است.
سازمان ها و بنيادها مجموعه هاي عملياتي هستند که درخصوص يک مأموريت يا حوزه مأموريتي خاص تشکيل شده اند و بدون مداخله و فعاليت مستقيم اجرايي، شرکت هاي تخصصي تابعه خود را هدايت و کنترل مي نمايند.
سامان بخشي عبارت است از استفاده مناسب از ظرفيت هاي(علمي و فرهنگي) در جهت تحقق اهداف مورد نظر.
سبک زندگي ايراني اسلامي علايق، نظرات، رفتارها و جهت گيري رفتاري يک فرد، گروه يا فرهنگ مبتني بر سبقه تاريخي و هويت ايراني و آموزه ها و دستورالعملهاي اسلامي
ستاد مرکزي مجموعه سازمان مرکزي آستان قدس و واحدهايي ستادي و عملياتي که مستقيما زير نظر توليت محترم فعاليت مي نمايند و وظيفه پيگيري اوامر توليت و قائم مقام آستان قدس رضوي را از سازمان ها و بنيادهاي آستان قدس و تنظيم روابط، همسويي آنها را برعهده دارند.
سرمايه انساني نيروي انساني که رابطه همکاري مستقيم با آستان قدس رضوي دارند از جمله کارکنان داراي رابطه استخدامي، خادمان و...
سرمايه اجتماعي منظور از سرمايه اجتماعي حضور گسترده و انسجام يافته مردم در عرصه هاي اجتماعي است که مستلزم اعتماد عمومي است.
سطح تمدني منظور از تمدن فرهنگ عينيت يافته است و ابعاد مهم زندگي از جمله علمي، اقتصادي هنري را در بر مي گيرد.
سوغات زائر کالايي که يادآور ماهيت، هويت، معنويت يا تاريخچه يک مکان زيارتي يا پديده است و در فرايند يک سفر زيارتي به منظور هديه دادن خريداري مي گردد.
سوغات فرهنگي کالايي که يادآور ماهيت، هويت، معنويت يا تاريخچه يک مکان زيارتي يا پديده فرهنگي يا معنوي است و در فرايند يک سفر به منظور هديه دادن خريداري مي گردد
سياست عبارت است از پيشنهادها، راه حل ها و جريان اقدامات و کنش هاي عاملان در جهت حل مسائل اصلي و مورد نظر.
سياست بخشي عبارت است از سياست هايي که اختصاص به واحد، بخش يا حوزه خاصي از سازمان دارد.
سياست عمومي عبارت است از سياست هايي که اختصاص به واحد خاصي نداشته و توسط تمام ارکان و واحدهاي سازمان مي بايست مورد توجه قرارگيرد.
سيره سيره، عبارت است از استمرار روش عملي در ميان مردم بر انجام يا ترک کاري. الگو قرار دادن سيره معصومين(ع) به ويژه، خطوط کلي و مسائل اساسي و راه کارهاي عملي زندگي را در بر مي گيرد.
شايسته ترين منظور از شايستگي، برخورداري از قابليت ها، دانش و مهارتهايي است که براي تجهيز منابع مورد نياز و انجام وظيفه خدمتگزاري لازم است.
شبکه سازي مشتمل است بر پرورش ارتباطات مولد ميان افراد، گروه ها و موسسات و تبادل اطلاعات و خدمات؛ به منظور ايجاد هم افزايي مورد نظر.
شرکت اجتماع دو يا چند شخص حقيقي يا حقوقي به منظور انجام امور تجاري و کسب سود است.
شيعيان در اصطلاح به آن عده از مسلمانان گفته مي شود که معتقدند، پيامبر اسلام(ص) به فرمان خداوند، حضرت علي(عليه السلام) را به جانشيني بلافصل خود برگزيده است.
صيانت مفهوم صيانت، به نگهداري و حراست اشاره دارد که هم در ابعاد مادي ناظر به موقوفات و دارايي هاي فيزيکي و هم در ابعاد معنوي مشتمل بر دارايي هاي نامشهود و حقوق معنوي صورت مي گيرد.
ظرفيت سازي اجتماعي يك روش ادراكي است براي شناسايي و رفع موانع تحقق اهداف به كار مي رود و نحوه بهره برداري از امكانات و ظرفيت هاي مردمي براي تحقق اهداف را مشخص مي سازد. جمع آوري كمك هاي مردمي، مراكز آموزشي، مراكز يادگيري و مشاوران، بعضي از انواع ظرفيت سازي هستند.
عوايد وقف منظور درآمدهاي موقوفه است که بايد طبق نظر واقف به مصرف برسد.
غبطه وقف به معناي رعايت صرفه و صلاح در مال وقف شده است.
فرهنگ رضوي مراد از فرهنگ رضوي مجموعه دانش ها، ارزشها، رفتارها و نمادهاي مبتني بر سنت و سيری رضوی است که مي تواند متناسب با مقتضيات و شرايط هر عصر و زماني درطول تاريخ استمرار يابد. اين فرهنگ هرچند بخشي از فرهنگ شيعي را تشکيل مي دهد، اما، در عين حال مي تواند به طور مستقل نيز مورد توجه و بهره برداري قرارگيرد.
فرهنگ سازماني مطلوب مشتمل است بر باورها، ارزش ها، هنجارها و نمادهاي سازماني که تحقق آنها به پيشبرد اهداف سازمان کمک مي کند
فرهنگ سازي عبارت است از تغييرات هماهنگ و برنامه ريزي شده در باورها، ارزش ها، هنجارها و نمادهاي جامعه.
فرهنگ مجاوري فرهنگ مردم مشهد که مستلزم رعايت شئون همسايگي امام معصوم عليه السلام است
فرهنگ ميزباني فرهنگ مردم مشهد در تعامل با زائران در جهت ايجاد امنيت وآسايش توأم با احترام و پذيرايي مهربانانه، سخاوتمندانه و مشتاقانه از ميهمانان بدون هيچ چشم داشت.
فسادستيزي (افراد/فرهنگ) عبارت است از تلاش در جهت کاهش فساد با تأکيد بر تقواي فردي و اجتماعي.
فسادگريزي (سيستم ها) کاهش ظرفيت ها يا فرصت هاي بروز و ظهور فساد
فعال سازي عبارت است از بکارگيري مؤثر کليه امکانات، منابع و سرمايه هاي در اختيار.
فعاليت هاي اجتماعي فعاليت اجتماعي فعاليتي است که کارکردها و منافع حمايتي و توانمندساز دارد و در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه هدف با تمرکز بر التيام آلام و کمک به رفع مشکلات است
فعاليت هاي فرهنگي فعاليت هايي که به قصد ايجاد تغييرات پايدار در باورها، ارزش ها، هنجارها و نمادهاي جامعه صورت مي پذيرد. اين فعاليت ها بر حسب نسبت ارتباط با فرهنگ، عبارتند از بخش هاي هنرهاي زيبا، بخش هاي سنتي و بخش هاي مرتبط با محيط زندگي.
کادرسازي تربيت سرمايه انساني مطلوب با رويکردهاي آموزشي و عملياتي با توجه به چهار اصل جامعيت، اشراف، عرصه تجربه و استمرار است.
کادرسازي تخصصي شناسايي افراد مستعد براي توانمندسازي و فعليت بخشيدن و رشد ظرفيت ها و توانايي ها و کسب صلاحيت براي حوزه هاي تخصصي مورد نظر.
کلمه توحيد مقام معظم رهبري: اميدواريم همچنان که آن بزرگوار در همين کشور خود ما و در شهرهاي نزديک به طوس، [يعني] در نيشابور، آن حديث معروف سلسله‌الذهب را بيان فرمود و کلمه ي توحيد را پايه و اساس دين معرفي فرمود -کَلِمَةُ لا اِلهَ اِلا اللهِ حِصني وَ مَن دَخَلَ حِصني اَمِنَ مِن عَذابي(1)- ما هم بتوانيم کلمه ي توحيد را و حقيقت توحيد را در زندگي خود، چه زندگي شخصي، چه زندگي اجتماعي، و چه در پايه هاي حکومت جمهوري اسلامي، ان شاءالله استقرار ببخشيم.
کنشگران مياني مجموعه اي از عاملان در ساختار اجتماعي هستند که با برخورداري از تحرک ميان سيستم هاي رسمي و فضاهاي غيررسمي جامعه، جريان اطلاعات، ارتباط ميان سيستم ها و افراد و کنش هاي معين افراد را در درون ساختار تسهيل مي کنند.
کوتاه مدت عنوان برنامه ريزي هايي که معمولاً در افق يکسال يا کمتر تحقق مي يابند.
گروه ها و افراد مرجع افراد و گروه هايي که به جامعه پذيري و تربيت به انسان ها جهت مي دهند و افراد و اعضاي جامعه جهت رفتاري و اتکاي خود را براساس گروه مرجعي كه انتخاب مي كنند پيدا خواهند كرد.
گروه هاي هدف گروه مخاطبان مورد نظر در طراحي برنامه ها و اجراي فعاليتها
گفتمان مجموعه بينش هايي که ازطريق گفتارها و تعاملات عمومي و تخصصي تفصيلي و از پيش طراحي شده به همه گيري يک مفهوم يا يك معرفت در برهه اي از زمان در يك جامعه کمک کند
مالکيت معنوي و دارايي هاي نامشهود مالکيت معنوي يک توصيف طبقه بندي شده گسترده براي نوعي ازدارايي است که به صورت قانوني از استفاده يا پياده سازي آن دارايي توسط سايرين و بدون رضايت مالک آن محافظت مي نمايد. مالکيت معنوي مي تواند شامل گواهي ثبت اختراع، کپي رايت و نام تجاري و يا ايده ها باشد .مفهوم مالکيت معنـوي به اين حقيقت مربوط مي شود که محصولات خاص فکر انسان بايد از همان حقوق مربوط به دارايي هاي فيزيکي برخوردار باشند. بيشتر اقتصادهاي توسعه ي افته داراي معيارهاي قانوني براي محافظت از هر دو نوع اين دارايي هاي هستند.
مأموريت مأموريت يک سازمان، بيانگر فلسفه ي وجودي و باورهاي هدايت کننده و کارکردهاي منحصر به فرد آن است.
مجاوران فردي از که در همسايگي فاصله نزديک جغرافيايي- يک مکان يا پديده زيارتي زندگي و فعاليت مي کند. در اين سند مجاوران، ساکنان شهر مشهد تلقي مي شوند.
محبان اهل بيت در اصطلاح به آن عده از مسلمانان گفته مي شود که طبق آيه مودت و احاديث پيامبر در فضايل اهل بيت، به ايشان ارادت دارند ولي در زمره شيعيان محسوب نمي شوند.
محصول فرهنگي به هر محصولي که نتيجه فرآيند توليدمي گويند.
مخاطب/مشتري مخاطب، فردي است که حين يک ارتباط مستقيم يک سويه دو سويه از اجراي يک فعاليت منتفع مي شود. مشتري مخاطبي است که براي منافع ان فعاليت پول پداخت مي کند. عموما، مخاطب وجه فرهنگي و مشتري وجه اقتصادي پر رنگتري دارد.
مدل تامين مالي شيوه تامين منابع مورد نياز اجراي يک برنامه يا طرح
مديريت هاي دولتي سازمان ها، اداره ها و ارگان هايي که زيرمجموعه قوه مجريه محسوب مي شوند و از محل بودجه و منابع عمومي اداره مي شوند
مرجعيت برخورداري از جايگاه برتر و شناخته شده در يک يا چند موضوع مشخص به واسطه کيفيت، جامعيت و اثربخشي و به نحوي که در پاسخگويي و رفع نيازهاي فردي و اجتماعي د رحوزه مشخص الگو باشد.
مشارکت مردمي ايفاي نقش توسط مردم در اجراي برنامه هاي فرهنگي اجتماعي شامل کمک هاي نقدي و غيرنقدي، صرف وقت و ارائه خدمت در قالب وقف، نذر، هبه و ساير موارد مشابه.
معارف اسلامي آموزه هاي آخرين دين الهي براي بشر، که با تعقل و اجتهاد از کتاب و سنت به دست مي آيد. معارف اسلامي اعم از قضايا و نظام هاي معرفتي و متناظر با ابعاد رشد انسان است (شناخت، احساس و رفتار)، و در سه دسته جاي مي گيرد: اعتقاديات (توضيح هستي و نيستي مرتبط با هدايت بشر، و بيشتر ناظر به رشد حيطه هاي شناختي انسان)، اخلاقيات (شايد و نشايدها و بيشتر معطوف به رشد حيطه هاي انگيزشي آدمي) و احکام (بايسته ها و نبايسته هاي الزامي يا ترجيحي مؤثر در شکل گيري هنجارها و هدايت رفتاري انسان)
مناطق موقوفه دار مناطـق موقوفـه دار مناطقـي اسـت کـه موقوفـات امـام رضـاعليه السلام در آن وجـود دارد
مناطق هدف عبارتست از محدوده هاي جغرافيايي که خدمت رساني در آنها ماموريت ذاتي آستان قدس رضوي نيست و موقوفات امام رضا عليه السلام نيز در آنها واقع نشده است، اما حسب صلاحديد توليت محترم در موضوع يا مسئله خاص مردم آن منطقه براي کوتاه مدت يا ميان مدت از خدمات آستان قدس رضوي بهره مند مي شوند.
موسسه نوعي شرکت است که هدف از آن، امور غير تجاري مانند فعاليت هاي ادبي، علمي، خيريه و خدماتي است.
ميان مدت عنوان برنامه ريزي هايي که معمولاً در بازه زماني سه تا پنج سال، تحقق مي يابند.
ميراث رضوي (علمي، فرهنگي و هنري) مجموعه معارف، علوم، آثار فرهنگي، هنري و تاريخي و آداب و رسوم برگرفته از سنت و سيره رضوی و نيز بناها، مراکز فرهنگي و آثار پديد آمده با محوريت امام رضا عليه السلام و مضجع شريف ايشان، ميراث علمي، فرهنگي و هنري رضوي را تشکيل مي دهد.
ميزباني مراد از ميزباني، ايجاد امنيت وآسايش توأم با احترام و پذيرايي مهربانانه، سخاوتمندانه و مشتاقانه از ميهمانان بدون هيچ گونه چشمداشت است.
نخبگان نخبه به فرد برجسته و کار آمدي اطلاق مي شود که اثرگذاري وي در توليد و گسترش علم و هنر و فن آوري و فرهنگ سازي و مديريت کشور محسوس و شناخته شده باشد.
نظام تصميم گيري مجموعه فرآيندها و سازوکارهايي است که سازمان ازطريق آنها تصميم گيري هاي مديران و اعضاء خود را تحت تأثير قرار مي دهد.
نقش آفريني حضور و مشارکت فعال در عرصه مشخص در کنار ساير مسئولين يا متوليان آن
نهاد اسلامي نهاد اسلامي، نهادي اجتماعي است که کارکرد آن، ارتقاي شاخص هاي جامعه در تحقق ارزش ها و دستيابي به اهداف والاي اسلامي است و مي تواند برآمده از دل سنت هاي اسلامي باشد (مانند مسجد) و يا نهادي مدرن که جهت اسلامي يافته است (مانند مؤسسات فرهنگي اسلامي و يا بانک اسلامي).
نيات واقفان منظور از نيات واقفان، شيوه و چگونگي بهره گيري از موقوفه و مصرف عوايد آن است که در وقف نامه درج شده است.
هدف کلان عبارت است از مقاصد کلي و بلندمدت که تحقق مجموع آنها باعث تحقق چشم انداز مي گردد
هم افزايي عبارت است از ايجاد زمينه تعامل و همکاري چند عامل به نحوي که در نهايت، مجموع اثر آنها از مجموع اثرهاي يکايک و مستقل آنها بيشتر است.
هماهنگي عبارت است ازبرقراري ارتباط و ايجاد بازخورد ميان دو يا چند عامل به نحوي که اهداف مورد نظر به صورت مطلوب، حاصل شود.
هويت بخشي عبارت است از برجسته کردن پيشينه تاريخي و محتوا و اصالت هاي ناظر به آيين ها و سنت ها همراه با بازخواني و شناساندن آن ها متناسب با اقتضائات عصر.
وظايف ذاتي آستان قدس رضوي وظايفي است که متناسب با رسالت و مأموريت و به موجب وقف نامه يا احکام شرعي و يا قوانين کشوري بر عهده آستان قرارگرفته است.
وقف منفعتي منظور واقف تحصيل درآمد و مصرف آن درآمد در جهت قصد و نيت واقف است. مثل مغازه اي که درآمد حاصل از اجاره آن براي روضه خواني يا رسيدگي به ايتام مصرف شود.
وقف انتفاعي منظور واقف تحصيل درآمد از وقف نبوده است بلکه استفاده و بهره برداري از عين و اصل وقف است مثل زمين براي احداث مسجد يا خانه براي سکونت